Formularz zwrotu

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

NUMER ZAMÓWIENIA: …………………………………………………………………………………………

DATA ZAMÓWIENIA: …………………………………………………………………………………………….

NUMER FAKTURY/PARAGONU: …………………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………………………………………………………

ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

TELEFON: ……………………………………………. EMAIL: ……………………………………………………

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

nazwa Banku: …………………………………………………………………………………………….

Numer rachunku: …………………………………………………………………………………………….

NAZWA TOWARU

page1image1002827280 page1image1002825168

ILOŚĆ

page1image1002827872 page1image1002828288

CENA BRUTTO

page1image1002834752

PRZYCZYNA ZWROTU

page1image1002833472

page1image1006135792 page1image1006154144page1image1045547104
page1image1002962304 page1image1002962784page1image1002964032
page1image1002916496 page1image1002867520page1image1045550208

Uwagi Klienta: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

 

………………………………………………………………………..

(czytelny podpis Klienta)